Algemene voorwaarden

Regelende de rechtsverhouding tussen Jesko en haar afnemers, opdrachtgevers, etc.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen hierna te noemen Jesko en een afnemer c.q. opdrachtgever, hierna ook te noemen: “koper “, waar Jesko deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk zijn afgewezen.

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes van Jesko zijn vrijblijvend, tenzij deze en termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een overeenkomst met Jesko komt eerst dan tot stand, behoudens het hierna gestelde nadat Jesko een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Voor werkzaamheden waarvan naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat Jesko met de feitelijke uitvoering daarvan is aangevangen. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Jesko is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven, zo mogelijk en/of zo nodig zal Jesko hieromtrent met de koper overleg plegen.
 5. Jesko is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper een aanbetaling te vragen. De hoogte van de aanbetaling wordt in goed overleg tussen partijen bepaald.

Artikel 3: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk opdrachtdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
  • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in euro’s
 3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Jesko gerechtigd om de opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld. Indien een dergelijke stijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geschied, is de koper gerechtigd de overeenkomst binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door ons in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten.

Artikel 4: De levering en levertijd

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af fabriek. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van de koper op het terrein van Jesko ter beschikking van de koper zijn gesteld.
 2. De koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de koper staan.
 3. Jesko behoud zich het recht voor in gedeelten te leveren. In een dergelijk geval zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie. Deelleveranties kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. De koper is verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
 4. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt. Zie het bepaalde onder artikel 2 van deze voorwaarden. Overschrijding van de levertijd verplicht Jesko niet tot enige vergoeding. De koper heeft geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding. De koper is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Bij overschrijding van de levertijd door Jesko om andere dan in lid 5 van dit artikel genoemde reden heeft de koper wel het recht ons schriftelijk een nieuwe leveringstermijn te stellen, bij niet inachtneming waarvan de koper gerechtigd is de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De koper heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enig door hem geleden schade.
 5. De levertijd zal in ieder geval worden verlengd met de duur van de periode waarover door overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de koper vertraging in de levering is veroorzaakt. In geval de vertraging in de levertijd door toedoen van de koper is veroorzaakt, heeft Jesko het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. De koper is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door Jesko worden aangeboden. Alle kosten en schade die voor Jesko ontstaan wegens niet-afname door de koper van (een gedeelte van) de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening en risico van de koper, kosten voor opslag daaronder begrepen.

Artikel 5: Transport/risico

 1. De wijze van transport, indien en voor zover door Jesko verzorgd, verzending, verpakking e.d. wordt indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Jesko is verstrekt, door Jesko als goed huisvader / koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport / de verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 2. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen voor rekening en risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 6: De betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening, hetzij contant, hetzij op een van de bank/girorekeningen van Jesko.
 2. Iedere betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 3. Indien door de koper een overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, is hij van rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop de koper met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Jesko op de koper opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vordering het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijke in.
 4. In geval dat de koper:
  • In staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt belegd;
  • Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  • Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  • Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  • Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan zonder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft Jesko door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de koper op grond van de door Jesko verrichte werkzaamheden en/of levering terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
 5. Jesko is ten alle tijden gerechtigd haar vordering op de koper te verrekenen met hetgeen zij aan de wederpartij verschuldigd is. Geschillen van welke aard ook geeft de koper niet het recht tot uitstel van betaling.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst tot aanneming van werk als betalingsconditie:
  • bij het verstrekken van de opdracht 40% van de overeengekomen som;
  • onmiddellijk bij aflevering 40%
  • 14 dagen na oplevering de resterende 20%
  • De koper ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in de leden 8 en 9 bepaalde dienovereenkomstig.
 7. De koper is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de koper niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
 8. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is Jesko te betalen, is hij aan Jesko over alle verschuldigde bedragen een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van de maand waarvoor zijn betalingsverzuim voortduurt.
 9. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechterlijke kosten komen voor rekening van de koper. De buitenrechterlijke kosten bedragen 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de koper verschuldigde bedrag.

Artikel 7: Garantie

 1. Jesko garandeert dat de geleverde zaak vrij zal zijn van gebreken aan materiaal of afwerking gedurende een jaar vanaf de datum van levering.
 2. Jesko garantie op de zaak omvat het herstel van binnen de garantietermijn opgetreden gebreken aan materiaal of afwerking, door reparatie of vervanging van onderdelen, zulks ter beoordeling van Jesko. De garantie is exclusief:
  • de kosten van eventuele diagnosetijd en diagnosemiddelen;
  • kosten toe te schrijven aan normale slijtage;
  • de vervanging van verbruiksartikelen;
  • voorrijkosten en geldende tarieven indien garantieservice op locatie verleend wordt.
 3. Teneinde Jesko in de gelegenheid te stellen haar verplichting uit artikel 7 lid 2 te vervullen, zal koper aan Jesko terstond een nauwkeurige schriftelijke opgave verstrekken van de aard van het vermoede gebrek en aan Jesko alle overigens verzochte informatie verstrekken.
 4. De kosten van herstel van de zaak:
  • veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichten, waterschade, blikseminslag,molestatie en vandalisme, grote elektrische net spanning, fluctuaties, overmatige verhitting, brand- en rookschade of afwijkende omgevingscondities;
  • te wijten aan onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de zaak en nalatigheid bij het navolgen van instructies; zijn uitsluitend voor rekening van koper en vallen niet onder de garantie als hiervoor omschreven.
 5. Behalve de in artikel 7 omschreven garantie gelden voor Jesko geen andere garantieverplichtingen, uitdrukkelijk of stilzwijgend. De garantie geldt slechts voor een nieuw geleverde zaak, gedemonteerde onderdelen komen niet voor garantie in aanmerking. De garantie vervalt indien: herstel van een gebrek plaatsvindt door niet Jesko personeel of door derden die daartoe niet door Jesko zijn geautoriseerd.

Artikel 8: Reclames

 1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper met betrekking tot de deugdelijkheid van de leveringen.
 2. Reclames betreffende uitwendig waarneembare gebreken, ( tekorten of beschadigingen) van het geleverde en/of de verpakking dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na de levering, als bedoeld in artikel 4, van de zaken. Reclames betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk na ontdekking doch in ieder geval binnen 3 maanden na levering, als bedoeld in artikel 4, van de zaken bij Jesko te geschieden onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. Bij overschrijden van bovengenoemde termijnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. Bij overschrijding van bovengenoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Jesko ter zake van de gebreken.
 3. Indien de reclame door Jesko gegrond wordt bevonden, dan is Jesko uitsluitend verplicht de ondeugdelijk zaken naar haar vrije keuze te vervangen of te repareren zonder dat de koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 4. Het indienen van een reclame ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Jesko en geeft de koper geen recht op verrekening.
 5. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technische onvermijdelijk zijn, dan wel volgens de handelsusanties algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Bij aanbieding of levering volgens monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnedenhoedanigheid. Gegevens en afbeeldingen uit prijscouranten, brochures en dergelijke geven geen recht op levering volgens die gegevens, terwijl evenmin schadevergoeding ter zake kan worden gevorderd.

Artikel 9: De annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Jesko kan bewijzen dat haar schade groter is en of de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Jesko nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de koper als bij derden. Een en ander behoudens, door de koper te bewijzen, opzet of grove schuld van Jesko of van degenen voor Jesko aansprakelijk is. In ieder geval is Jesko niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onjuiste gebruik van het geleverde door de koper, of derde of derden.
 2. Jesko is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan aan enig goed waaraan Jesko werkzaamheden heeft verricht, verricht of zal verrichten, alsmede voor hetgeen zich in dat goed bevindt of daarvan deel uitmaakt, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van Jesko of door personen waarvan Jesko zich op andere wijze bedient. Ter zake is onverschillig of het goed zich onder Jesko bevindt, dan wel elders.
 3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover de aansprakelijkheidsassuradeuren van Jesko geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de koper en/of aan derden.
 4. Indien Jesko, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade vergoeden, dan zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten zijn wij tot ten hoogste het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.
 5. Overigens vervalt iedere vordering tegen Jesko door het enkele tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van een vordering tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Jesko aanhangig is gemaakt.
 6. De koper vrijwaard Jesko, haar personeel dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor aal aanspraken van derden of vergoeding van enige door die derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van Jesko afkomstige zaken.

Artikel 11: Overmacht

 1. Als tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die Jesko bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kenen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de koper gehouden aan Jesko de in verband met de uitvoering van der werkzaamheden reeds gemaakt kosten te vergoeden.
 3. Indien slechts een bepaalde deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 4. Als de overmacht langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, voor het deel waar de overmacht betrekking op heeft, op te schorten dan wel te ontbinden door een schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Ten aanzien van door Jesko ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen etc., alsmede ten aanzien van bijlagen die onderwerp kunnen zijn van enige recht van intellectuele en/of industriële eigendom of een daarmee op een lijk te stellen recht, geldt dat deze eigendom blijven van Jesko.
 2. In geval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord van koper ontvangen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks-, of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart Jesko ter zake van alle vorderingen van welke derde dan ook.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht blijven de goederen het eigendom van Jesko. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht deze goederen aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. Jesko is gerechtigd de goederen op te halen indien de koper niet in staat blijkt te betalen. Kosten van gebruik alsmede van transport komen in dat geval voor rekening van de in gebreke gebleven koper.

Artikel 14: Meerwerk en/of minderwerk

 1. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de koper worden verlangd.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. De rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Jesko bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Jesko en de koper is het Nederlands Recht van toepassing

Artikel 17: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer 59294701